quản trị bản thân

“Đại gian hùng” Tào Tháo: Người làm việc lớn, trước tiên phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc!

Cái tên "đại gian hùng" của Tào Tháo không phải tự nhiên nổi tiếng trong hàng nhìn năm lịch sử Trung Quốc. Bởi ai ai cũng nể phục thuật quản trị bản thân và tài dùng người của ông.

Không có bài viết để hiển thị